In de dynamische en snel evoluerende wereld van bedrijfsvoering is het van cruciaal belang om een helder en gestructureerd kader te hebben voor het maken en implementeren van strategieën. Een dergelijk kader is te vinden in het OGSM-model, een krachtig instrument dat organisaties helpt om vanuit een stip aan de horizon hun doelen te definiëren, hun strategische richtingen te bepalen en meetbare acties te ondernemen om de doelen te bereiken, en dat op 1 A4!!

Laten we dieper ingaan op het OGSM-model en ontdekken hoe het werkt en waarom het van onschatbare waarde is voor effectieve strategie-implementatie. 

Het belang van het OGSM-model voor strategie-implementatie 

Hoe vaak gebeurt het niet dat vanuit management een richting wordt bepaald maar dat deze niet wordt vertaald in concrete en meetbare acties tot op de werkvloer? Of dat de richting zo veel omvattend is, powerpoint presentatie van 50+ slides, dat deze niet door medewerkers te reproduceren valt? Vraag maar eens aan 10 willekeurige medewerkers wat het doel van de afdeling of van de organisatie is. Bij 9 van de 10 organisaties krijg je geen eenduidig verhaal. Het OGSM-model, dat staat voor Objective, Goals, Strategies, en Measures, is een methode die organisaties helpt om hun stip aan de horizon om te zetten in concrete en meetbare acties. Het model fungeert als een routekaart die leidt tot gerichte en meetbare resultaten en is tevens een overzichtelijk en concreet communicatiemiddel voor de organisatie. In een tijdperk waarin verandering de enige constante is, biedt het OGSM-model stabiliteit en richting aan organisaties in hun streven om relevant en concurrerend te blijven. Ook zorgt goed gebruik van het OGSM-model ervoor dat er echt keuzes worden gemaakt door de organisatie. Dit komt door het doel-door-doen principe wat terugkomt bij het bepalen van de objective, de strategieën en de measures. Door goed gebruik te maken van het doel-door-doen denken wordt het heel helder hoe we het doel willen bereiken en tegelijkertijd dus ook wat we niet doen.  

De betekenis en functie van de “O” in OGSM: Objective (Hoofddoel) 

Het eerste element van het OGSM-model is het “Objective” of hoofddoel. Dit is het overkoepelende doel dat de organisatie wil bereiken, de stip aan de horizon. Het moet specifiek, inspirerend en uitdagend zijn. Het hoofddoel fungeert als het ankerpunt dat alle andere elementen van het model met elkaar verbindt en richting geeft aan de strategische inspanningen. En door het doel-door-doen principe weten we ook hoe we dit doel willen bereiken. Een voorbeeld van een goede Objective is bv “Jeep is de meest succesvolle auto in het 4-wheel premium segment door het Jeep-gevoel terug te brengen”. Of “xxx is de meest klantgerichte dienstverlener door continu verbeteren in de genen te krijgen”.

De rol van de “G” in OGSM: Goals (Specifieke Doelstellingen) 

Binnen het OGSM-model vertalen de “Goals” of specifieke doelstellingen het hoofddoel, de Objective, naar meetbare mijlpalen, KPI’s. Ook wel de coördinaten van het succes genoemd. Wanneer weet je dat je je Objective echt hebt gehaald? Wat zie je dan? Waar sta je dan? Deze doelstellingen zijn concreet en kunnen worden gekwantificeerd in KPI’s, waardoor ze gemakkelijk te monitoren en evalueren zijn. Het stellen van duidelijke en meetbare doelen zorgt voor een scherpere focus en helpt het team om op koers te blijven. Ook hierbij geldt dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat Less KPI’s echt More is!  

Ontdek de “S” in OGSM: Strategies (strategieën waarmee je je doel haalt) 

De “S” staat voor “Strategies” ofwel strategieën. Dit element omvat de wegen die de organisatie zal bewandelen om haar objective te bereiken. Wat heb je nodig en waar moet je je medewerkers, je tijd en je geld op inzetten om je objective te bereiken? Het selecteren van de juiste strategieën is van essentieel belang om de beschikbare middelen op de meest effectieve manier in te zetten. Bij Strategieën geldt ook dat er gekozen moet worden, net als bij de objective en Goals. Hoe minder Strategieën, hoe beter (het advies is maximaal vijf). Om de gekozen Strategieën te toetsen, worden ze langs de vijf S’en gelegd:  

  • Specific: Verwoord in Doel-door-Doen  
  • Selective: Door het maken van keuzes blijkt uit het doen-gedeelte ook wat je niet gaat doen 
  • Sustainable: Houdbaar doordat de strategie echt iets oplost, en uitgaand van eigen kracht en invloed 
  • Synchronized: De afzonderlijke Strategieën zijn samen sterker, ze mogen elkaar niet tegenwerken 
  • Sufficient: De Strategieën moeten samen de objective kunnen bereiken 

De “M” in OGSM: Measures (Dashboard en Actieplan) 

“Measures” vallen uiteen in een Dashboard en een Actieplan en vormen het laatste element van het OGSM-model. Dit omvat het de concretisering van de Strategieën en een specifiek actieplan per strategie, de stappen die nodig zijn om de gekozen strategieën uit te voeren. Het is van cruciaal belang om de strategieën meetbaar te maken in het Dashboard, zodat de voortgang en effectiviteit ervan kunnen worden geëvalueerd. Dit helpt bij het identificeren van eventuele knelpunten en het nemen van tijdige corrigerende maatregelen. 

Een goed Dashboard voldoet aan de volgende criteria 

  • Het Doel- en het Doen-gedeelte van de Strategie is meetbaar gemaakt 
  • De metingen zijn SMART gedefinieerd 
  • De metingen geven voldoende (frequente, precieze) informatie om gedurende de planperiode te kunnen bijsturen 

Een goed actieplan voldoet aan de volgende criteria 

  • Verwoord in Doel door Doen  
  • Alle acties hebben een eigenaar en een deadline 

Praktische Toepassing van het OGSM-model: Voorbeelden en Tips 

Inmiddels hebben wij verschillende organisaties mogen helpen bij het implementeren van de OGSM-methode. Elke organisatie is weer anders, heeft andere behoefte en een ander vertrekpunt, ook in volwassenheid. Wij zullen altijd kijken naar de specifieke behoefte en huidige situatie van een klant om van daaruit aan de slag te gaan met een OGSM. Het komt er wel op neer om het gewoon te gaan doen en te gaan ervaren! Een eerste OGSM voor een organisatie, welke organisatie dan ook is vaak het lastigst. De crux zit hem erin om niet “de letter van de wet” als fundamentalist te volgen, maar van het lerend vermogen van een organisatie uit te gaan. Laat ze fouten maken als het maken van keuzes nog moeilijk is. Laat ze ervaren door te doen en bij te sturen waar nodig. 

Een ander belangrijk element is voor het goed implementeren van de OGSM-methode is het betrekken van alle stakeholders in het proces. Zorg voor een brede afvaardiging, zowel vanuit managementteams als van de werkvloer. Gebruik de kracht van kennis van zoveel mogelijk mensen in de organisatie. Dit zorgt ook voor een hoog adoptie niveau en hoge mate van betrokkenheid wanneer je er echt mee gaat werken. 

En het laatste, maar misschien wel het belangrijkste: Als je de OGSM hebt staan is 1. Het gebruik maken van de OGSM, het bespreken, het (bij)sturen en het echt realiseren van de doelen is het allerbelangrijkste. Zie het niet als “tool”, maar echt als nieuwe manier om je doelen te halen! 

Voordelen van het OGSM-model: Waarom het een Effectieve Strategie Implementatie Tool is 

Het OGSM-model biedt tal van voordelen voor organisaties. Allereerst bevordert het helderheid en transparantie, omdat alle teamleden en medewerkers een gemeenschappelijk begrip hebben van de strategische doelen en hoe deze te bereiken. Bovendien stimuleert het model focus en prioritering, wat helpt om middelen, tijd en geld, effectiever in te zetten. De meetbaarheid van doelen en acties maakt het mogelijk om voortgang bij te houden en tijdig bij te sturen zodat de doelen ook daadwerkelijk worden gehaald. 

Richtlijnen voor Succesvolle Implementatie van het OGSM-model 

Om het OGSM-model succesvol te implementeren, is het belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken bij het vaststellen van de OGSM. Duidelijke communicatie en betrokkenheid zorgen voor een groter draagvlak en een betere uitvoering. Regelmatige monitoring van de voortgang en het aanpassen van acties op basis van resultaten zijn essentieel voor succes. 

OGSM Voorbeelden 

Conclusie: Versterk Je Strategie-implementatie met het OGSM-model 

Het OGSM-model vormt een krachtig kompas dat organisaties helpt om hun stip aan de horizon ook echt waar te maken. Door de sterke focus op het verbinden van doelen met concrete acties, wordt het “doel-door-doen” principe een leidraad voor succesvolle strategie-implementatie. Het biedt duidelijkheid aan teams en leiders, waardoor ze beter in staat zijn om gezamenlijk aan een gemeenschappelijk doel te werken. 

Of je nu een multinational, een startup of een non-profitorganisatie bent, het OGSM-model biedt een bewezen raamwerk om je strategie implementatie te versterken en vergroot je de kans op het behalen van succes in een steeds veranderende zakelijke omgeving. 

Kortom, het OGSM-model is niet slechts een concept, maar eerder een routekaart die organisaties helpt om hun toekomst vorm te geven en hun doelen te verwezenlijken. Het is een waardevol instrument dat organisaties in staat stelt om niet alleen te dromen van succes, maar om het daadwerkelijk te bereiken door middel van strategische focus en doelgerichte actie. Versterk je strategie-implementatie met het OGSM-model en geef je organisatie de beste kans op duurzaam succes. 

Voor meer inzichten en hulp bij strategische planning en implementatie, nodigen we je uit om de mogelijkheden van het OGSM-model te ontdekken op Improvery.nl  

Daarnaast heeft collega consultant Berend Schilstra een mooi stuk geschreven over De kracht van OGSM. De moeite waard om ook eens door te lezen.

Laatste blogs

Teamcoaching als inzet voor het realiseren van je doelen

High performing teams creëren met behulp van de piramide van Lencioni, geweldig hulpmiddel voor een betere teamsamenwerking.

Maak je doelstellingen concreet in KPI’s

KPI’s is een bouwsteen in de onderste laag van de 5P piramide van Improvery: Richting geven aan verandering.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Improvery -